VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu http://sommakac.sk/

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: THEMIS 4 YOU s.r.o. Rosná 22, 040 01, Košice

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

.......................................

 

– Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.